Начальник будівельної дільниці, УКБа, Керівник реалізації проектів

Персонал в Киев. Руководство

 • Зарплата від:
 • Бажаний графік роботи:
 • Дата народження:
 • Досвід роботи:
 • Місто:
 • Освіта:
 • 40 000 грн.
 • 18 рок. 2 міс.
 • Киев
 • Одеська державна академія будівництва і архітектури

Досвід роботи

 • Начальник будівельної дільниці (керівник проектів будівництва) ТОВ "Новий Дім Квартал" <p>Обов'язки:</p> <p>- організація будівельно-монтажних робіт на об’єкті</p> <p>контроль та виконання планів будівництва, відповідності обсягів виконання робіт;</p> <p>- контроль термінів і якості виконання будівельно-монтажних робіт</p> <p>контроль та ведення технічної та виконавчої документації, облік виконаних робіт,</p> <p>складання актів на приховані роботи;</p> <p>- складання заявок на матеріали, ведення матеріальних звітів, інша звітність;</p> <p>- координація субпідрядних робіт на об’єкті будівництва (загально-будівельні</p> <p>роботи, інженерні мережі);</p> <p>- прийняття оперативних технічних рішень, погодження їх з генпроектувальником,</p> <p>замовником та керівництвом організації;</p> <p>- контроль за станом техніки безпеки при виконанні будівельних робіт на<br />будівельному майданчику.<br /><br /></p> <p>Досягнення:<br />Під моїм керівництвом було побудовано та здано в експлуатацію три<br />багатоповерхових будинки, готується до здачі четвертий будинок, ведеться<br />будівництво п'ятого, шостого, сьомого та восьмого будинків ЖК "Квартал Парковий"<br />(в зв'язку із вторгненням, - "заморожено").<br />Також побудовано зовнішні мережі водопостачання (водопровід діаметром 200 мм)<br />та водовідведення (колектор діаметром 400 мм) для потреб третього мікрорайону<br />м. Обухів; побудовано внутрішньомайданчикові мережі водопостачання та<br />водовідведення, а також мережі дощової каналізації, внутрішньомайданчикові<br />мережі газопостачання для I черги будівництва ЖК "Квартал Парковий".</p>
 • Керівник проектів будівництва ПАТ "КиївГаз" <p>Обов'язки:</p> <p>- організація і повне управління процесом будівництва;</p> <p>- вивчення проектної документації;</p> <p>- робота з кошторисною документацією;</p> <p>- складання і контроль виконання бюджету будівництва;</p> <p>- складання графіків виконання робіт;</p> <p>- ведення ділової переписки з питань будівництва об'єкта, формування</p> <p>встановленої звітності по проекту;</p> <p>- контроль якості виконання робіт;</p> <p>- контроль підготовки актів здачі виконаних робіт.</p>
 • Начальник служби технічного замовника ПП "ВКФ "СУВОРОВ" <p>Обов'язки:</p> <p>- здійснення керівництва з реалізації проектів капітального будівництва та ремонту</p> <p>будівель і споруд, виробничою діяльністю служби технічного замовника (з функцією</p> <p>генпідрядника);</p> <p>- контроль виконання проектними та будівельними організаціями договірних</p> <p>зобов'язань, передбачених договорами;</p> <p>- забезпечення контролю за виконанням планів по реалізації проектів капітального</p> <p>будівництва, своєчасної видачі проектно-кошторисної та іншої документації для</p> <p>виконання будівельних робіт;</p> <p>- забезпечення дотримання вимог державних будівельних норм і правил,</p> <p>стандартів, правил техніки безпеки, пожежної безпеки і виробничої санітарії при<br />виконанні робіт з будівництва господарським способом і контроль дотримання цих<br />норм підрядними організаціями при виконанні будівельно-монтажних робіт з<br />реконструкції та технічного переоснащення в діючих цехах і виробництвах<br />підприємства;<br />- формування планів капітального будівництва;<br />- забезпечення технічного нагляду за станом будівель та споруд, своєчасне<br />проведення їх технічного обслуговування і ремонту.</p> <p><br /></p> <p>Досягнення:<br />Організував і забезпечив виконання робіт по реконструкції колишніх цехів<br />домобудівного комбінату під цех борошняних кондитерських виробів (загальна<br />площа 12500 кв.м).<br />У період з березня 2014 по листопад 2015 року (коли будівництво було<br />"заморожено") керував різними проектами з виготовлення харчового обладнання<br />для кондитерського виробництва.<br />Реалізація найбільшого з них закінчилася в листопаді 2015 р. відрядженням до<br />Чехії. В результаті, сконструйована і виготовлена під моїм керівництвом<br />технологічна лінія була запущена в м. Карлові Вари.</p>
 • Начальник проектно-конструкторського управління ВАТ "Полтавський ГЗК" <p>Обов'язки:</p> <p>1. Здійснення повсякденного керівництва всіма проектними відділами і бюро (під</p> <p>моїм керівництвом працювало до 50-ти проектувальників).</p> <p>2. Здійснення заходів щодо підвищення ефективності розробок, скорочення</p> <p>термінів і вартості проектування, скорочення обсягів технічної документації за</p> <p>рахунок застосування прогресивних методів проектування.</p> <p>3. Організація розробки технічних завдань на проектування, узгодження з</p> <p>замовниками строків виконання проектно-кошторисних робіт, подання на</p> <p>затвердження і захист розроблених ескізних і робочих проектів перед керівництвом</p> <p>комбінату, вищестоящими органами, замовниками.</p> <p>4. Координація розробки проектно-кошторисної документації відділами і бюро,</p> <p>забезпечення своєчасного внесення змін і доповнень в проекти відповідно до</p> <p>рішень експертних і які стверджують органів.</p> <p>5. Забезпечення якості і надійності, високий рівень стандартизації і уніфікації</p> <p>конструкцій.</p> <p>6. Забезпечення відповідності розробляється підприємством проектно-</p> <p>конструкторської документації сучасним досягненням науки і техніки, вимог</p> <p>технічної естетики і найбільш економічної технології, вимогам державних будівельних норм, стандартів, правил з охорони праці, виробничої санітарії та<br />пожежної безпеки.<br />7. Участь в розгляді проектно-конструкторської документації, що розробляється<br />сторонніми організаціями на відповідність її вимогам державних будівельних норм,<br />стандартів, правил і норм з охорони праці та техніки безпеки, пожежної безпеки і<br />виробничої санітарії.<br />8. Формування обов'язків з охорони праці спеціалістів управління з внесенням їх до<br />посадових інструкцій.<br />9. Розробка посадових інструкцій для ІТП проектних відділів і бюро.<br /><br /></p> <p>Досягнення:<br />Розробив стандарт підприємства "Управління проектуванням" (затверджений в<br />2010 р.).<br />Зазначений стандарт встановлював загальні вимоги до управління проектуванням<br />стосовно комбінату. У стандарті деталізовані основні вимоги міжнародних<br />стандартів серії ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 пов'язані з управління<br />проектуванням.<br />Вивів процес проектування на комбінаті на якісно новий рівень.<br />Під моїм керівництвом були розроблені комплексні проекти реконструкції і<br />технічного переоснащення двох технологічних секцій збагачувальної фабрики.<br />Проекти включали в себе і розділ автоматизації.<br />Раніше подібні проекти ВАТ "ПГЗК" замовляло в проектних інститутах.</p>
 • Начальник відділу будівельників ВАТ "Полтавський ГЗК" <p>Обов'язки:</p> <p>1. Оперативне керівництво роботою відділу, забезпечення виконання відділом</p> <p>місячного плану проектних робіт (під моїм керівництвом працювало до 15-ти</p> <p>проектувальників).</p> <p>2. Участь в межах своєї компетенції в розробці місячних планів проектних робіт.</p> <p>3. Розробка планів робіт за окремими проектами.</p> <p>4. Забезпечення відповідності прийнятих в проекті технічних рішень вихідним</p> <p>даним, з діючими будівельними нормами, стандартами, вимогами наукової</p> <p>організації праці, нормативним вимогам охорони праці і техніки безпеки.</p> <p>5. На стадії розробки технічного завдання на проектування визначати в межах своєї</p> <p>компетенції повноту і достатність вихідних даних, наданих замовником проекту.</p> <p>6. У процесі проектування контролювати терміни видачі завдань суміжним відділам</p> <p>(бюро).</p> <p>7. Організація в відділі впровадження систем автоматизованого проектування.</p> <p>8. Організація проведення робіт з підвищення ефективності проектів, вишукування раціональних проектних рішень, забезпечуючи при цьому високий рівень<br />стандартизації і уніфікації виробів.<br />9. Перевірка правильності виконаної роботи; аналіз допущених працівниками<br />помилок.<br />10. Здійснення нормоконтролю проектно-конструкторської документації<br />розробленої відділом відповідно до чинних нормативних документів в сфері<br />будівництва.<br />11. Узгодження проектів, що розробляються з іншими підрозділами комбінату,<br />представниками замовника і органами нагляду.<br />12. Здійснення авторського нагляду за будівництвом проектованих об'єктів.</p>
 • Інженер-конструктор I (II, III) категорії ВАТ "Полтавський ГЗК" <p>Обов'язки:</p> <p>1. На основі новітніх науково-технічних досягнень, передового вітчизняного та</p> <p>зарубіжного досвіду проектування, будівництва та експлуатації об'єктів і з</p> <p>використанням засобів автоматизації проектування розробляти окремі розділи</p> <p>(частини) проекту. При цьому забезпечувати відповідність прийнятих в проекті</p> <p>технічних рішень вихідним даним, з діючими будівельними нормами, стандартами,</p> <p>вимогами наукової організації праці, нормативним вимогам охорони праці і техніки</p> <p>безпеки.</p> <p>2. Розробка ескізних і робочих проектів, використовуючи засоби автоматизації</p> <p>проектування, передовий досвід розробки конкурентоспроможних виробів,</p> <p>забезпечувати при цьому відповідність конструкцій технічним завданням,</p> <p>стандартам, нормам охорони праці і техніки безпеки, вимогам найбільш економічної</p> <p>технології виробництва, а також використання в них стандартизованих і</p> <p>уніфікованих деталей і складальних одиниць.</p> <p>3. Проведення технічних розрахунків за проектами, техніко-економічний і</p> <p>функціонально-вартісний аналіз ефективності проектованих конструкцій.</p> <p>4. Здійснення авторського нагляду за будівництвом проектованих об'єктів.</p>
? Стратегічне планування (14 років досвіду)
Просунутий, використовую в даний час.
? Управління людьми (17 років досвіду)
Просунутий, використовую в даний час.
? Планування та прогнозування (17 років досвіду)
Просунутий, використовую в даний час.
? Управління проектами (14 років досвіду)
Просунутий, використовую в даний час.
? Побудова ефективної взаємодії (14 років досвіду)
Просунутий, використовую в даний час.
? Ведення переговорів (14 років досвіду)
Просунутий, використовую в даний час.

Освіта / Додаткова освіта

 • Одеська державна академія будівництва і архітектури Гідротехнічне будівництво, інженер-будівельник
 • Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка ПЦБ, інженер-будівельник
Корисні посилання

Или посмотрите резюме на Jobs.ua

Подивіться схожі вакансії на Jobs.ua